Strigino international airport, Nizhny Novgorod

Strigino international airport, Nizhny Novgorod

Perimeter security system. Vibration detection tool